Polityka prywatności

 1. Definicje
  1. Administrator, Uni-Form Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938242, NIP 5223215303, REGON 520674701.
  2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem uni-form.pl.
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie
  1. Korzystanie z serwisu
  2. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
   1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
   2. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  4. Formularze kontaktowe
  5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem UNI-FORM lub skierowania zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówionego kontaktu lub obsługi przesłanego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
  6. Dane osobowe są przetwarzane: 
   1. W przypadku formularza “bezpłatna konsultacja”; “pobierz plik”:
    1. w celu realizacji zamówionego kontaktu telefonicznego z przedstawicielem UNI-FORM dotyczącego oferty produktowej UNI-FORM. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) polegający na – odpowiednio – możliwości realizacji zamówionego kontaktu, w związku z udzieloną zgodą na nawiązanie kontaktu telefonicznego dotyczącego oferty produktowej UNI-FORM oraz na możliwości realizacji zamówionej komunikacji, w związku z udzieloną zgodą na kierowanie za pośrednictwem połączenia telefonicznego komunikacji marketingowej promującą usługi oferowane przez UNI-FORM;
    2. w przypadku wyrażenia zgody na rejestrację rozmowy z przedstawicielem UNI-FORM, w celu monitorowania jakości świadczonych przez przedstawiciela UNI-FORM usług oraz stosowania przyjętych standardów obsługi – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na monitorowaniu jakości świadczonej usługi i prowadzonych rozmów z przedstawicielem UNI-FORM;
    3. w przypadku wyrażenia zgody na rejestrację rozmowy z przedstawicielem UNI-FORM, w celu dowodowym na potrzeby rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej świadczonej przez przedstawiciela UNI-FORM usługi – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozpatrzenia wniesionej reklamacji;
    4. w przypadku zaś wyrażania zgody marketingowej dodatkowo w celu kierowania komunikacji marketingowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji zamówionej komunikacji, w związku z udzieloną zgodą na kierowanie za pośrednictwem połączenia telefonicznego komunikacji marketingowej promującą usługi oferowane przez UNI-FORM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. Dane osobowe są przetwarzane
    1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
    2. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do niego zapytania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; 
    3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności; 
    4. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. 
 4. Geolokalizacja
  1. Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie Google Maps API. Narzędzie umożliwia wyświetlenie informacji o lokalach Administratora. Dostawcą narzędzia jest Google. W związku z jego wykorzystaniem, Administrator nie pobiera danych o lokalizacji Użytkownika. 
  2. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w Serwisie, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps. 
  3. W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.
 5. Marketing
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa). 
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników takich jak zachowania i preferencje Użytkownika (ustalonych w oparciu informacje zebrane przez pliki cookie bezpośrednio od podmiotu danych jak i stron trzecich) w celu wyświetlania dostosowanych wiadomości typu pop-up, bannery kontaktowe. 
  3. Marketing bezpośredni
  4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe za pośrednictwem rozmów telefonicznych. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. 
 6. Portale społecznościowe
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin.). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki. 
 7. Pliki cookie oraz podobna technologia
  1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. 
  2. Cookies “serwisowe”
  3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują: 
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); 
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies). 
  4. Cookies “marketingowe”
  5. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookie do celów marketingowych, m.in. w związku z wyświetlaniem Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa). W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). 
  6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookie do wyświetlania Użytkownikowi dostosowanych do zachowań i preferencji Użytkownika (ustalonych w oparciu informacje zebrane przez pliki cookie bezpośrednio od podmiotu danych jak i stron trzecich) wiadomości typu pop-up, i bannerów kontaktowych. Przetwarzane będą dane behawioralne oraz transakcyjne podmiotów danych. 
 8. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez administratora
  oraz partnerów administratora
  1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego partnera. 
  2. Google Analitics
   Pliki cookie Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  3. Google Tag Manager
   Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m.in. Skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.
  4. Google Ads
   Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl. 
  5. Hotjar
   HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
  6. Cux.io
   Cux.io to narzędzie, które umożliwia poznanie i zbierania informacji o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane są w celu poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności Serwisu na podstawie analizy zachowania użytkownika w tym Serwisie. W ramach korzystania z narzędzia cux.io dochodzi do zbierania następujących danych: metadane opisujące ścieżkę użytkownika, dane o urządzeniu, ustawienia językowe przeglądarki, interakcje użytkowania, czas trwania wyświetlania strony. Szczegółowe informacje w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://cux.io/legal/privacy-policy/ 
  7. Wtyczki społecznościowe
  8. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (LinkedIn). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 
   1. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL 
  9. Keyword Hero
   Keyword Hero to narzędzie, które umożliwia dopasowanie słów kluczowych do sesji w Google Analytics i pozbycie się (not provided) w Google Search Console. Dzięki temu można zobaczyć wszystkie organiczne słowa kluczowe i ich metryki sesji w Google Analytics i Search Console. Narzędzie to pozwala na optymalizację struktury strony, treści i ruchu dla wybranych słów kluczowych i zwiększenie efektywności kanału organicznego. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Keyword Hero oraz sposobu pozyskiwania i dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://keyword-hero.com/privacy-policy. 
  10. Rank Math
   Rank Math to narzędzie, które pomaga w optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek i zwiększeniu ruchu organicznego. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Rank Math oraz sposobu pozyskiwania i dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem https://rankmath.com/privacy-policy/  
  11. Semstorm
   Semstorm to narzędzie, które pomaga analizować, optymalizować i monitorować pozycję strony internetowej w wyszukiwarkach. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Semstorm oraz sposobu pozyskiwania i dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem https://app.semstorm.com/privacy-policy 
 9. Zarządzanie ustawieniami cookies
  1. Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). 
  3. Serwisowe pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookie, jeśli chce korzystać z Serwisu. 
  4. Analityczne pliki cookie, reklamowe pliki cookie oraz pliki mediów społecznościowych nie są automatycznie instalowane przez Administratora. W odniesieniu do tych rodzajów plików cookie Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami poprzez: 
   1. Odrzucenie wszystkich plików cookie poprzez kliknięcie w banerze cookies polecenia “Zapisz ustawienia i zamknij”;
   2. Zmianę preferencji dotyczących poszczególnych podkategorii plików cookie tj.:
    1. analityczne pliki cookie
    2. reklamowe pliki cookie
    3. pliki mediów społecznościowych; 
   3. poprzez kliknięcie polecenia „Zarządzaj cookies”, a następnie kliknięcie właściwej podkategorii plików, przesunięcie suwaka w pozycję akceptacji podkategorii plików cookies i kliknięcie polecenia „Zapisz ustawienia i zamknij” 
   4. Zaakceptowanie instalacji wszystkich plików cookie poprzez kliknięcie w banerze cookies polecenia “Zaakceptuj wszystkie “.
  5. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies 
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
  6. W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookie (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
  7. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: 
   1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 10. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu w jakim dane są przetwarzane.
  2. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia realizacji usługi do czasu realizacji zamówionego kontaktu; do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W przypadku wyrażenia zgody na rejestrację rozmowy z przedstawicielem UNI-FORM, dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z jego realizacją, jednakże nie dłużej niż rok od dnia przeprowadzenia rozmowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
  3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
 11. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych prawa podmiotów danych
  1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa: 
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych; 
   2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie; 
   3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 
   4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 
   6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu; 
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 
   8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 
   9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
   10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 12. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
  1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić: 
   1. w formie pisemnej na adres Administratora; 
   2. drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@uni-form.pl
  2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: 
   1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); 
   2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie; 
   3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania. 
  4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania. 
  5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. 
  6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 13. Odbiorcy danych
  1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostawę i obsługę systemów informatycznych. 
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 14. Przekazywanie danych poza EOG
  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych; 
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. 
 15. Dane kontaktowe
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@uni-form.pl lub adres korespondencyjny Administratora. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@uni-form.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
 16. Zmiany polityki prywatności
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.03.2024 r.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.
Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.
Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.
Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek
COOKIEBOT
GOOGLE
LINKEDIN
UNI-FORM.PL

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Google
HotJar

Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Google
Linkedin

Niesklasyfikowane

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.