Inspektor nadzoru budowlanego, to podmiot administracji publicznej odpowiedzialny za nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizacji procesów budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego pracuje w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego. Jego zadania obejmują m.in. kontrolę zgodności prac budowlanych z projektem, przepisami prawa i normami technicznymi, nadzór nad jakością używanych materiałów, kontrolę przestrzegania terminów oraz odbiór poszczególnych etapów budowy. Inspektor ma prawo wydawać decyzje administracyjne, przeprowadzać kontrole na placu budowy i nakładać kary w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.