CAPEX (Capital Expenditures) i OPEX (Operating Expenditures) to kluczowe typy wydatków, które mają szczególne znaczenie w zakładach produkcyjnych. Obie kategorie różnią się pod względem przeznaczenia, wpływu na finanse oraz sposobu zarządzania.

CAPEX (Wydatki Inwestycyjne)

CAPEX w zakładach produkcyjnych obejmuje wydatki na nabycie, modernizację i utrzymanie długoterminowych aktywów, które mają służyć przez wiele lat. Są to inwestycje mające na celu poprawę efektywności produkcji, zwiększenie zdolności produkcyjnych lub przedłużenie żywotności istniejących aktywów. Przykłady obejmują zakup nowych maszyn, budowę nowych linii produkcyjnych, modernizację istniejących obiektów oraz inwestycje w technologie automatyzacji.

Przykłady CAPEX w zakładach produkcyjnych:

  • Zakup nowej maszyny do produkcji.
  • Budowa nowej hali produkcyjnej.
  • Modernizacja istniejącej linii produkcyjnej.
  • Inwestycje w systemy automatyzacji i robotyzacji.

OPEX (Wydatki Operacyjne)

OPEX w zakładach produkcyjnych obejmuje bieżące koszty operacyjne związane z codziennym funkcjonowaniem zakładu. Są to koszty, które przedsiębiorstwo ponosi regularnie i które są niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji. Przykłady obejmują koszty energii, wynagrodzenia pracowników, konserwację i naprawy maszyn, a także zakupy materiałów eksploatacyjnych i surowców.

Przykłady OPEX w zakładach produkcyjnych:

  • Koszty energii elektrycznej i gazu.
  • Wynagrodzenia dla pracowników produkcyjnych.
  • Zakup surowców i materiałów eksploatacyjnych.
  • Konserwacja i naprawa maszyn produkcyjnych.

Na dzień publikacji, w Polsce wydatki inwestycyjne (CAPEX) to długoterminowe inwestycje w aktywa produkcyjne, amortyzowane przez okres użytkowania. Koszty te są ujmowane jako aktywa trwałe w bilansie. Wydatki operacyjne (OPEX) to bieżące koszty, takie jak energia i płace, ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat w okresie poniesienia. Pod względem podatkowym, CAPEX jest rozliczany przez kilka lat, obniżając podstawę opodatkowania w dłuższym okresie, natomiast OPEX jest w pełni odliczany w roku poniesienia, co natychmiast obniża obciążenia podatkowe.