Odbiór końcowy, to finalny etap procesu budowlanego, w którym inwestor formalnie potwierdza wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową przez wykonawcę. Dokonanie odbioru końcowego pozwala wykonawcy na żądanie zapłaty wynagrodzenia oraz uruchamia okres rękojmi za wady i gwarancji, jeśli została udzielona. Odbiór końcowy odbywa się na podstawie protokołu odbioru, który dokumentuje stan zrealizowanych prac, ewentualne wady oraz terminy ich usunięcia.