Inżynier kontraktu to specjalista odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów budowlanych zgodnie z warunkami kontraktów FIDIC. Jego obowiązki obejmują monitorowanie harmonogramu, kontrolę jakości prac, zarządzanie ryzykiem, współpracę z wykonawcami i rozwiązywanie sporów. Jego główna rola polega na zapewnieniu, że prace budowlane są realizowane zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa.

Inwestor zastępczy działa na rzecz inwestora głównego, reprezentując jego interesy w całym procesie inwestycyjnym. Jego zadania obejmują zarządzanie projektem od fazy planowania po odbiór końcowy, nadzór nad realizacją budżetu, koordynację prac projektowych i budowlanych, a także zarządzanie relacjami z wykonawcami, dostawcami i innymi interesariuszami. Inwestor zastępczy jest odpowiedzialny za całościową organizację procesu budowlanego, dbając o zgodność z harmonogramem, budżetem oraz wymaganiami inwestora.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę techniczną budowy. Jego rola polega na zapewnieniu, że prace budowlane są wykonywane zgodnie z projektem, normami budowlanymi oraz przepisami prawa. Inspektor nadzoru sprawdza jakość materiałów i robót budowlanych, monitoruje postęp prac oraz kontroluje zgodność wykonania z dokumentacją projektową. Działa w imieniu inwestora, dbając o prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót budowlanych.

Kluczowe różnice:

 1. Zakres odpowiedzialności:
  • Inżynier kontraktu nadzoruje realizację projektu zgodnie z warunkami FIDIC.
  • Inwestor zastępczy zarządza całym procesem inwestycyjnym w imieniu inwestora głównego.
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje techniczne aspekty budowy na bieżąco.
 2. Poziom zaangażowania:
  • Inżynier kontraktu działa głównie na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  • Inwestor zastępczy angażuje się we wszystkie fazy projektu, od planowania po odbiór końcowy.
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego koncentruje się na codziennej kontroli jakości i zgodności robót budowlanych.
 3. Perspektywa działania:
  • Inżynier kontraktu dba o realizację kontraktu zgodnie z umową.
  • Inwestor zastępczy reprezentuje interesy inwestora głównego.
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewnia techniczną zgodność z projektem i przepisami.