Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących kwestie związane z procesem budowlanym, w tym projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych. Określa ono zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Warto zauważyć, że w 2024 roku wprowadzono istotne zmiany w prawie budowlanym. Nowelizacje dotyczyły między innymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wprowadzono również zmiany mające na celu ułatwienie procedur budowlanych i cyfryzację procesów. Te zmiany miały na celu ułatwienie procesu budowlanego i zwiększenie efektywności realizacji projektów budowlanych.