Przesłanianie Budynków

Przesłanianie budynku to kluczowy aspekt, który inwestor musi uwzględnić podczas sporządzania projektu budowlanego. Zapewnienie odpowiedniego dopływu światła dziennego do pomieszczeń wymaga spełnienia określonych warunków technicznych dotyczących odległości od innych obiektów budowlanych. Zgodnie z przepisami:

  • Między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie może znajdować się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt w odległości mniejszej niż:
    • Wysokość przesłaniania dla obiektów do 35 m wysokości.
    • 35 m dla obiektów wyższych niż 35 m.
  • Odległość ta może być zmniejszona o połowę w zabudowie śródmiejskiej​.

Nasłonecznienie warunki techniczne

Nasłonecznienie budynków, szczególnie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jest regulowane przez szczegółowe przepisy. Główne warunki techniczne dotyczące nasłonecznienia to:

  • Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach (z wyjątkiem pracowni chemicznych, fizycznych i plastycznych) powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8:00-16:00.
  • Pokoje mieszkalne powinny być nasłonecznione w godzinach 7:00-17:00. W mieszkaniach wielopokojowych wymóg ten musi być spełniony przynajmniej dla jednego pokoju.
  • W zabudowie śródmiejskiej minimalny czas nasłonecznienia może być skrócony do 1,5 godziny, a dla mieszkań jednopokojowych nie określa się minimalnego czasu nasłonecznienia​.

Warunki Techniczne Zacienienia

Warunki techniczne dotyczące zacienienia są ściśle powiązane z przepisami o przesłanianiu. Istotne jest, aby w projekcie budowlanym uwzględniać analizę zacienienia i przesłaniania, które pozwolą na wykazanie, że budynek nie będzie nadmiernie ograniczał dostępu światła dziennego do sąsiednich nieruchomości. Taka analiza powinna być zawarta w projekcie zagospodarowania terenu i dostarczyć organom administracji architektoniczno-budowlanej pełnych informacji na temat zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami​.