Jednym z zadań inwestora jest przygotowanie analizy nasłonecznienia, która jest następnie przedstawiana organom administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagania techniczne dotyczące nasłonecznienia budynków są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065), znanym dalej jako r.w.t. Przepisy te mają głównie zastosowanie do budynków, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Przy tworzeniu projektu budowlanego, inwestor musi uwzględnić odległość budynku od innych obiektów, poziom nasłonecznienia oraz czas, przez jaki pomieszczenia będą nasłonecznione w ciągu dnia.

Aby obliczyć zacienianie budynków, należy przeprowadzić szczegółową analizę zacieniania, która uwzględnia różne czynniki takie jak wysokość budynku, jego usytuowanie względem innych obiektów oraz kąty padania promieni słonecznych w różnych porach roku oraz jak pada cień o różnych porach dnia. Obliczenie zacieniania budynku umożliwiają specjalistyczne programy architektoniczne, którymi posługuje się profesjonalna pracownia architektoniczna. Pozwalają one m.in. na przeprowadzenie modelowania i analizy zacienienia. Dają zatem pełną odpowiedź na to jak obliczyć zacienie budynku. Efektem końcowym jest szczegółowy raport z analizy zacieniania, uwzględniający wszystkie istotne dane i wyniki symulacji. Raport ten jest pomocny w procesie projektowania budynku oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę.