Nadzór autorski to kontrola wykonywana przez autora projektu architektoniczno-budowlanego, mająca na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz jego koncepcją estetyczną i funkcjonalną. Jest to jeden z elementów oferty pracowni architektonicznej Uni-Form.

Nadzór inwestorski natomiast jest sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który reprezentuje inwestora i odpowiada za kontrolę zgodności robót budowlanych z umową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, dbając o jakość, terminowość i budżet realizacji.